14 Φεβρουαρίου: Εορτολόγιο, Νηστεία, Ευαγγέλιο
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

14 Φεβρουαρίου: Εορτολόγιο, Νηστεία, Ευαγγέλιο

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, δείτε το εορτολόγιο για το ποιος γιορτάζει και ποιοι γιορτάζουν, το νηστειοδρόμιο – νηστεία για το πως νηστεύουμε σήμερα καθώς και το Ευαγγέλιο της ημέρας.

Εορτολόγιο – Ορθόδοξος Συναξαριστής Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
Ποιος γιορτάζει και τι γιορτάζουμε την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Εορτολόγιο

Όσιος Αυξέντιος ὁ ἐν τῷ Ὄρει
Όσιος Μάρων
Άγιος Νικόλαος ο Τραπεζούντιος
Όσιος Αβραάμης

Άγιος Φιλήμων ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Γάζας
Άγιος Γεώργιος ο Παϊζάνος ο Νεομάρτυρας εκ Μυτιλήνης
Άγιος Δαμιανός ο μοναχός

Άγιος Νικόλαος ο Νεομάρτυρας ο εξ Ιχθύος της Κορινθίας
Όσιος Αυξέντιος ο εν Καρτιλίω ασκήσας
Οσίος Ιλαρίων ο Ιβηρίτης

Όσιος Ισαάκιος ο Έγκλειστος ο εκ Ρωσίας
Άγιος Ουαλεντίνος ο Ιερομάρτυρας
Άγιοι Πρόκλος, Απολλώνιος και Εφήβιος

Άγιος Ουαλεντίνος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Τέρνι
Άγιος Αγάθωνας ο Ιερομάρτυρας
Άγιοι Βάσσιος, Αντώνιος και Πρωτόλικος
Άγιος Άνθιμος ο μάρτυρας ο εν Ρώμη

Πως νηστεύουμε: Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Ευαγγέλιο της ημέρας

Ευαγγέλιο Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14: 3-9

Μαρκ. 14,3 Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθε γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς, καὶ συντρίψασα τὸ ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς.

Μαρκ. 14,3 Και όταν αυτός ευρίσκετο εις την Βηθανίαν, στο σπίτι Σιμωνος του λεπρού, την ώραν που είχε γείρει και έτρωγε στο ταπέζι ήλθε μια γυναίκα, που εκρατούσε ένα αλαβάστρινον δοχείον γεμάτο μύρον κατασκευασμένον από γνησίαν και πολύτιμον νάρδον. Και αφού έσπασε το αλαβάστρινο δοχείον έχυνε πλούσια όλο το μύρο επάνω εις την κεφαλήν του.

Μαρκ. 14,4 ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες· εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν;

Μαρκ. 14,4 Μερικοί από τους μαθητάς εκυριεύθησαν από αγανάκτησιν και έλεγαν μεταξύ των· “διατί έγινε αυτή η άσκοπος σπατάλη του πολυτίμου αυτού μύρου;

Μαρκ. 14,5 ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω τριακοσίων δηναρίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ.

Μαρκ. 14,5 Διότι ημπορούσε τούτο το μύρον να πωληθή περισσότερο από τριακόσια δηνάρια και να δοθούν τα χρήματα αυτά στους πτωχούς”· Και επέπλητταν την γυναίκα.

Μαρκ. 14,6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον εἰργάσατο ἐν ἐμοί.

Μαρκ. 14,6 Ο δε Ιησούς είπεν· “αφήσατέ την· διατί την ενοχλείτε και την στενοχωρείτε; Αυτή καλόν και αξιέπαινον έργον έκαμε εις εμέ.

Μαρκ. 14,7 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοὺς εὖ ποιῆσαι· ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

Μαρκ. 14,7 Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε κοντά σας και όταν θέλετε, ημπορείτε να τους ευεργετήσετε. Εμὲ όμως δεν με έχετε πάντοτε μαζή σας.

Μαρκ. 14,8 ὃ ἔσχεν αὕτη ἐποίησε· προέλαβε μυρίσαι μου τὸ σῶμα εἰς τὸν ἐνταφιασμόν.

Μαρκ. 14,8 Αυτή δε η γυναίκα εκείνο που είχε και ημπορούσε να κάμη δι’ εμέ, το έκαμε. Επρόλαβε να αλείψη το σώμα μου με μύρον, δια να το προετοιμάση προς ενταφιασμόν. Και τούτο χωρίς η ιδία να το εννοήσει.

Μαρκ. 14,9 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

Μαρκ. 14,9 Σας διαβεβαιώνω, ότι όπου εάν κηρυχθή, εις όλον τον κόσμον, τούτο το Ευαγγέλιον, θα διαλαληθή συγχρόνως και αυτό που έκαμεν αυτή, δια να μένη αλησμόνητη η ανάμνησίς της προς δόξαν και τιμήν της”.

Εορτολόγιο – Ορθόδοξος Συναξαριστής Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
Χρόνια πολλά

Χρόνια πολλά