Εκκλησία

π. Θεόδωρος Ζήσης – Μ. Θεσσαλονίκης Άνθιμος, επιστολή διαμαρτυρίας

Η επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Θεσσαλονίκης Άνθιμο, γιά την άδικη δίωξη του π. Θεοδώρου Ζήση

Η επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Θεσσαλονίκης Άνθιμο, για την άδικη δίωξη του π. Θεοδώρου Ζήση

Θεσσαλονίκη,  Δευτέρα 09/ 01/2017

Ἰδιωτική πρωτοβουλία Ὀρθοδόξων πιστῶν

Ἀριθμ. Πρωτοκ. εἰσερχομένου ἐγγράφου: 10/9-1-17

Πρός τόν

Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμο

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία γιά τίς ἄδικες κατηγορίες κατά τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση

Παναγιώτατε,

Πληροφορηθήκαμε τήν ὑπό ἡμερομηνίαν 10-12-2016 ἐπιστολή Σας πρός τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία τόν καλεῖτε νά «παύσει τόν σκανδαλισμόν τῶν συνειδήσεων τῶν πιστῶν» καί τήν«δημιουργία ἀποτειχίσεων, σχισμάτων καί ἀνταρσιῶν»«συμπεριφερόμενος», κατά τήν Ὑμετέραν ἄποψιν, «ἀντικανονικῶς καί ἄνευ σεβασμοῦ πρός τήν Ὀρθόδοξη, Μία, Ἁγία καί Ἀποστολική Ἐκκλησία».

 

Γνωρίζοντες ὅλοι μας τόσο τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση ἐπί σειρά ἐτῶν, τό ὀρθόδοξο ἦθος του καί τά ὀρθά του φρονήματα περί τῆς Πίστεως, καθώς καί τά τεκταινόμενα πού ἀφοροῦν τίς ἀποφάσεις τῆς πρόσφατης «Ἁγίας» καί «Μεγάλης» Συνόδου ἐν Κολυμπαρίῳ Κρήτης, οἱ ὁποῖες, ἐν ὀλίγοις, ἐκκλησιαστικοποιοῦν ὅλες τίς ἀπ’ αἰώνων αἱρέσεις παγκοσμίως, καθώς καί ἐπισημοποιοῦν τό Π.Σ.Ε. καί τούς ἀτέρμονες «διαλόγους» του μέ τήν κάθε παγκόσμια κακοδοξία, λυπούμεθα βαθύτατα γιά τίς ἄδικες κατηγορίες Σας εἰς βάρος τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καί καταθέτουμε στήν Ὑμετέραν Πατρική ἀγάπη τούς ἑξῆς προβληματισμούς μας:

Πεῖτε μας ποῦ σφάλλει θεολογικῶς ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης σέ ὅσα εἴδατε ἤ ἀκούσατε ἀπό τά γραφόμενα καί λεγόμενα του, ὅπως, καθώς εἴπατε, τά παρακολουθεῖτε στό διαδίκτυο;

Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ παγκοσμίου Ὀρθοδόξου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπεῖχε ἀπό τήν «Ἁγία» καί «Μεγάλη» Σύνοδο καί δέν τήν ἀποδέχεται. Οἱ 4 Τοπικές Ἐκκλησίες τῆς Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας καί Ἀντιοχείας πού δέν μετεῖχαν στή Σύνοδο τῆς Κρήτης καί δέν ἀποδέχονται τίς ἀποφάσεις της, ἀποτελοῦν ἀριθμητικά τοὐλάχιστον τό 70% τοῦ ὅλου πληρώματος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας! Ἄν συνυπολογίσουμε καί τό πλῆθος τῶν Χριστιανῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἀπ’ ὅλες τίς Τοπικές Ἐκκλησίες πού, ναί μέν, μετεῖχαν στήν Σύνοδο, ἀλλά τήν ἀπορρίπτουν, τότε γίνεται κατανοητόν πώς τό ποσοστό τοῦ 70% εἶναι πολύ μεγαλύτερο! Βάσει αὐτοῦ τοῦ ἀναμφισβήτητου γεγονότος, θά πρέπει Παναγιώτατε νά εἰσηγηθεῖτε ταυτόχρονα νά σωπαίνουν καί νά μήν ὁμιλοῦν, ἤ νά καθαιρεθοῦν καί ἀφορισθοῦν ὅλοι αὐτοί οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξοι Χριστιανοί, μιά πού στήν συνείδησή τους, ἡ ὁποία σημειωτέον ἀνά τούς αἰῶνας ἐπικυρώνει ἤ ἀκυρώνει μία Σύνοδο, ἡ Σύνοδος εἶναι ληστρική! Σεῖς, ὅμως, ἐπιπλήττετε ἐπιλεκτικά τόν π. Θεοδώρο Ζήση καί τούς «σύν αὐτῷ», ὅπως ζήτησε ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τόν ὁποῖο σπεύσατε ὡς πρῶτος Ἐπίσκοπος πανελλαδικά νά εὐαρεστήσετε!

Τήν ἴδια στιγμή πού Σεῖς Παναγιώτατε Ἐπίσκοπε καί Πατέρα μας σπεύσατε νά ἐπιπλήξετε τόν π. Θεόδωρο Ζήση, μετά τήν ἀπειλητική ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τήν Ἱερά Σύνοδο καί τίς ἐντολές του περί σωφρονισμοῦ καί καθαίρεσης-ἀφορισμοῦ συγκεκριμένων προσώπων, ὑπάρχουν ἄλλοι συν-ἀδελφοί Σας Ἐπίσκοποι πού δέν ὑπέγραψαν τά ἐπίμαχα φιλοαιρετικά-φιλοοικουμενιστικά κείμενα τῆς Συνόδου (ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Ναυπάκτου κ.κ. Ἱερόθεος), πολλοί ἄλλοι Ἐπίσκοποι πού δέν μετεῖχαν στήν Σύνοδο καί δέν τά ἀποδέχονται ἐπίσης (π.χ. ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ κ.ἄ.), καθώς καί Ἐπίσκοποι πού ζήτησαν ἀπό ὅλους τούς Ἱερεῖς τῆς Ἐπικρατείας τους νά ἀποκηρύττουν ἐπίσημα ἀπό ἄμβωνος τόν Οἰκουμενισμό  ὡς Παναίρεση, ὥστε νά ἐνημερώνουν καί νά διαφυλάττουν ἀπό τό δηλητήριό του τό ποίμνιό τους (π.χ. ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Γόρτυνος κ.κ. Ἱερεμίας).

«Οὐδέν γάρ ὄφελος βίου καθαροῦ, δογμάτων διεφθαρμένων·» (P.G 59, 369), μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Τόσο σημαντική εἶναι ἡ περιφρούρηση τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς Πίστεώς μας, πού δέν ὠφελεῖ ἀπό μόνος του ὁ καθαρός βίος. Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, διάγων ὁ ἴδιος βίον καθαρόν, ταυτοχρόνως ὁμιλεῖ καί κηρύττει τά ὀρθά δόγματα πού μᾶς περιφρουροῦν ἀπό κάθε μολυσματική αἵρεση (καί ὄχι «ἐκκλησία»). Ἐξάλλου, ποιός Ἅγιος ποτέ διαχρονικά ἐν Συνόδῳ ἀναφέρει καί καταγράφει τίς αἱρέσεις ὡς «ἐκκλησίες»; Ποιός Ἄγιος ποτέ διαχρονικά ἐν Συνόδῳ δέν καλεῖ σέ μετάνοια τούς αἱρετικούς (καί ὄχι σέ ἀέναους «διαλόγους» μαζί τους) καί δέν καταδικάζει τήν κάθε αἵρεση;

«Ὁ μή λέγων τήν ἀλήθειαν ὑπεύθυνος ἐστίν τοῦ αἵματος τοὐτέστι τῆς σφαγῆς τῶν ψυχῶν τῶν πλανωμένων» μᾶς λέγει καί πάλι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυστόστομος. Ἀναρωτιόμαστε, ἀντί νά καταδικάζουμε τούς αἱρετικούς, ἐκφοβίζουμε μέ ἀπειλές καί διώξεις ὅσους διαφυλάττουν τήν Πίστη; Ἀδιανόητον!

Παναγιώτατε κ.κ. Ἄνθιμε, κατηγορεῖτε τόν π. Θεόδωρο Ζήση «διά τήν δημιουργίαν ἀποτειχίσεων, σχισμάτων καί ἀνταρσιῶν» ὡς πρᾶγμα «ἀντικανονικόν καί ἐκκλησιολογικῶς ἀπαράδεκτον», τήν στιγμή πού ὁ ΙΕ΄ Κανών ἀναφέρει ρητῶς: «Οἰ γάρ δι’ αἵρεσίν τινά παρά τῶν Ἁγίων Συνόδων, ἤ Πατέρων, κατεγνωσμένην, τῆς πρός τόν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτούς διαστέλλοντες, ἐκείνου δηλονότι τήν αἵρεσιν δημοσίᾳ κηρύττοντος, καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται πρό συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτούς τῆς πρός τόν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλά καί τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γάρ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καί οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχισμάτων καί μεριμνῶν τήν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι». Ὅταν λοιπόν ἡ μειοψηφία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά Συνόδου ὀνομάζει πλέον ἐπίσημα τίς αἱρέσεις «ἐκκλησίες» καί ἐπικυρώνει τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διά τῶν «διαλόγων» μέ κάθε αἵρεση στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης καί οἱ «σύν αὐτῷ» κάνουν σχίσμα;…

Ὡς πιστούς τῆς Μίας (καί μοναδικῆς), Ἁγίας καί Καθολικῆς (καί ὄχι παπικῆς) Ἐκκλησίας, μᾶς κάνει δεινή ἐντύπωση ἡ ἐπιτίμηση καί δίωξη τῶν ὀρθοφρονούντων ρασοφόρων καί λαϊκῶν ἀπό Πατριάρχες καί Ἐπισκόπους, μέ τήν δαμόκλειο σπάθη τῆς ἀλαλίας, τῆς καθαίρεσης καί τοῦ ἀφορισμοῦ των νά κρέμεται ἐπί τήν κεφαλήν των, ἐπειδή πονοῦν καί ἀγωνίζονται διά τό αὐτονόητον, δηλαδή διά τήν διαφύλαξιν τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς Πίστεώς μας, ἐνῶ δέν ἀφορίζονται βλάσφημα πρόσωπα πού ὑβρίζουν τόν Θεόν καί τά ἱερά καί ὅσια, ὅπως ἐπί παραδείγματι ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης, ὁ ὁποῖος ἔχει μετατρέψει τά τελευταῖα χρόνια τήν συμπρωτεύουσα σέ Σόδομα καί Γόμορρα Νο 2. Ὁ Κύριος, ὅμως, λέγει πώς κάθε ἁμαρτία συγχωρεῖται (στόν μετανοημένο ἄνθρωπο βεβαίως) ἐκτός αὐτῆς τῆς βλασφημίας κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία παρεμπιπτόντως ἀποτελεῖ τό κατ’ ἐξοχήν ἀποκύημα τῆς ἀθεΐας καί τῆς αἵρεσης-κακοδοξίας· «Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται.» (Ματθ. 12, 31).

Παναγιώτατε, στήν φετινή Χριστουγεννιάτικη Ἐγκύκλιο 2016 πού ἀποστείλατε νά ἀναγνωσθεῖ στούς Ἱερούς Ναούς, κάπου στό τέλος της μᾶς προτρέπετε τά ἑξῆς· «ἂς συνεχίσωμε ὅλοι μας, ὥριμοι καὶ γέροντες, παιδιὰ καὶ νέοι, τὸ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ τῆς ζωῆς μας, ὡς συνεχιστὲς τῆς πορείας τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῶν προγονικῶν πατέρων μας». Σέ αὐτήν τήν προτροπή Σας ἤδη ὑπακούει ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ὡς «ἑπόμενος τοῖς ἁγίοις Πατράσι»· ἑπομένως θά περιμέναμε τόν ἐκ μέρους Σας ἔπαινόν του. Ἀντιθέτως, γινόμαστε μάρτυρες τῆς ἐκ μέρους Σας ἐπιπλήξεώς του.

Τέλος, Παναγιώτατε, ὡς πιστοί καί ἀντιπροσωπεύοντες πολλούς περισσότερους πιστούς πού γιά διάφορους λόγους δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἐκφρασθοῦν, Σᾶς διαβεβαιώνουμε πώς οὐδόλως σκανδαλιζόμαστε ἀπό τόν π. Θεόδωρο Ζήση, ἀλλά ἀναπαυόμαστε μέ τόν ὀρθό του λόγο.Ἀντιθέτως, δηλώνουμε πώς σκανδαλιζόμαστε ἀπό κάθε ρασοφόρο Ποιμένα πού ἐν παντί καιρῷ, ὑπερβαλλόντως δέ ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως, ὅπως αὐτήν πού διανύουμε, σιωπᾶ, δέν ὁμολογεῖ ἀκέραιη τήν Ἀλήθεια ἤ ἀκόμη χειρότερα κακοφρονεῖ καί προδίδει τόν Χριστό καί τά ὀρθά δόγματα τῆς Ἀμώμου Πίστεως καί Ἐκκλησίας Του!

«Πᾶς ἄνθρωπος ἁγιάζεται διά τῆς ἀκριβοῦς ὁμολογίας τῆς Πίστεως».

(Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, P.G 90, 165 A).

Ἀσπαζόμενοι μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ τήν δεξιάν Σας καί ἐκζητοῦντες παρακλητικῶς τήν «ἐν ἀληθείᾳ» Πατρική Σας ἀνταπόκριση γιά ἀνάκληση τῶν ἀδικαιολογήτων ἀπειλῶν καί συστάσεων πρός τόν π. Θεόδωρο Ζήση νά παύσει νά ὁμιλεῖ γιά τόν Οἰκουμενισμό καί τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καί μέ ὅ,τι ἄλλο ὑπονοεῖται διά αὐτόν, διατελοῦμε μετά τιμῆς,

Οἱ κάτωθι ὑπογεγραμμένοι Ὀρθόδοξοι πιστοί:

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΓΑΪΤΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΟΣ

ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

ΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΡΙΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΑΡΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΕΡΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΤΕΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΟΡΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ