Εκκλησία

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

 

 

 

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ’ ἀριθ. 155/2017)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Ὑπεράγαθε Λόγε, σὺν τῷ Πατρί καὶ τῷ Πνεύματι, κτίσας τὰ ὁρατά, ὁμοῦ καὶ ἀόρατα, ἐν ἀρρήτῳ σοφίᾳ σου, τῆς φαιδρᾶς Νηστείας,  καιρὸν διανύσασθαι, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ, εὐδόκησον εὔσπλαγχνε,  λύων τὴν ἀπάτην, τῆς πικρᾶς ἁμαρτίας, παρέχων κατάνυξιν, καὶ  ἰάσεων δάκρυα, καὶ πταισμάτων συγχώρησιν, ἵνα ἀδιστάκτῳ ψυχῇ,  ἐν προθύμῳ τῷ πνεύματι νηστεύοντες, σὺν ἀγγέλοις ὑμνοῦμεν τὸ κράτος σου» 

(Κατανυκτικός ὕμνος Τυρινῆς Ἑβδομάδος)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

 

Ἄς εἶναι εὐλογημένη, εἰρηνική, καρποφόρα καί εὔδρομη ἡ ἱερά περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ὁ ἐπίκαιρος ὕμνος τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου, τόν ὁποῖο ἐπροτάξαμε, προαναγγέλλει τόν καιρόν τῆς χαρμόσυνης Νηστείας καί μᾶς προετοιμάζει νά τήν ὑποδεχθοῦμε καί νά τήν διανύσουμε εἰρηνικά. Προσδιορίζει τόν στόχο μας καί τά ἱερά πνευματικά ἐφόδια, τά ὁποῖα πρέπει νά ἔχωμε εἰς τήν ἀγωνιστική μας αὐτή πορεία.

Ἄς προσέξωμε τήν μετάφρασι αὐτοῦ τοῦ θεσπεσίου ὕμνου διά τόν πνευματικό στηριγμό μας : «Ὑπεράγαθε Λόγε, πού μαζί μέ τόν Θεόν Πατέρα καί τό Ἅγιον Πνεῦμα ἔκτισες τά ὁρατά μαζί καί τά ἀόρατα μέ τήν ἀπερίγραπτη σοφία σου, εὐδόκησε τῆς χαρωπῆς νηστείας ὁ καιρός νά φθάση στό τέλος μέ εἰρήνη βαθειά, λύνοντας τήν ἀπάτη τῆς πικρῆς ἁμαρτίας, δίνοντάς μας κατάνυξι καί δάκρυα θεραπείας καί συγχώρησι ἁμαρτημάτων, ὥστε μέ ἀδίστακτη ψυχή καί μέ πρόθυμο τό πνεῦμα νηστεύοντας, μαζί μέ τούς ἀγγέλους νά ὑμνοῦμε τήν παντοδυναμία σου».

Ἄν παρατηρήσωμε σωστά θά ἰδοῦμε στόν ἐξαίσιο αὐτό ὕμνο τόν ὁδικό πνευματικό χάρτη τῆς ἁγίας αὐτῆς νηστίμου περιόδου.

Κατ’ ἀρχήν ἐπικαλούμεθα τήν θεία δύναμι καί τόν φωτισμό τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀφοῦ ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας ἐδήλωσε ὅτι : «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» καί ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος ἔλεγε : «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ». Ἀπό Θεοῦ ἀρχόμεθα καί μέ τήν Θεία του εὐδοκία καί χάρι φθάνουμε στό τέλος τοῦ χαροποιοῦ καιροῦ τῆς Νηστείας.

Αὐτή, ὅμως, ἡ εὐλογημένη πορεία ἐνδείκνυται νά πραγματοποιῆται μέ βαθεῖα εἰρήνη, μέ ἐσωτερική καί πνευματική γαλήνη, μέ τήν παρουσία καί ἐνοίκησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μακρυά ἀπό ταραχές, θυμό, ὀργή καί ψυχικές ἀναστατώσεις.

Αὐτή ἡ εἰρηνική πνευματική κατάστασις τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου συμβάλλει καταλυτικά διά τήν διάλυσι καί τήν ἐξαφάνισι τῆς ἀπάτης τῆς πικρῆς καί ψυχοφθόρου ἁμαρτίας. Ὅπου ὑπάρχει καί ἐνεργεῖ τό Πανάγιο Πνεῦμα, ἀπό ἐκεῖ φυγαδεύονται ἡ ἀχλύς, τά νέφη καί ἡ βαρειά καί ἀπατηλή ἀτμόσφαιρα τῆς ζοφερᾶς ἁμαρτίας μέ ὅλα τά ἐπακόλουθά της. Στόν σωτήριο καιρό τῆς φωτοφόρου Νηστείας, ἐνῷ καταπολεμεῖται ἡ πικρή ἁμαρτία, μᾶς δίδονται ὡς θεῖο δῶρο ἡ κατάνυξις καί τά θεραπευτικά δάκρυα τῆς μετανοίας.

Τήν κατάνυξι τήν προξενεῖ τό πνευματικό νυστέρι τῆς μετανοίας, τό ὁποῖο κατανύσσει, κατατρυπᾶ μέ τόν λυτρωτικό πόνο τήν ἁμαρτωλή καρδιά οὕτως, ὥστε νά ἀποβάλη τό δηλητήριο τῆς ἐφάμαρτης ἡδονῆς, νά ἀποπτύσση τήν φθοροποιό καί θανατηφόρο ἁμαρτία καί νά ἰατρευθῆ μέ τά θεραπευτικά δάκρυα τῆς ψυχικῆς ἀνανήψεως. Τά ἰαματικά αὐτά δάκρυα καθαρίζουν τόν πιστό καί ἀποπλύνουν τόν ρύπον τῆς ψυχῆς του. Συντελοῦν στόν φωτισμό τοῦ νοῦ καί τήν ἀναγέννησι καί ἀνακαίνισι τῆς καρδίας καί τοῦ ὅλου ἀνθρώπου. Καί παράλληλα χαρίζεται στόν πιστό δοῦλο τοῦ Θεοῦ ἡ συγχώρησις τῶν ἁμαρτημάτων διά τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως.

Ἀποτέλεσμα ὅλης αὐτῆς τῆς ἀνακαινιστικῆς ψυχικῆς διεργασίας εἶναι ἡ ἐπίτευξις τῆς ἀληθινῆς νηστείας, πού εἶναι «ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους καί ἐπιορκίας». Ἡ ἀληθινή νηστεία γίνεται μέ ἀδίστακτη ψυχή καί μέ πρόθυμο πνεῦμα, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ ἱερός ὑμνῳδός, καί μᾶς δίδει τήν δυνατότητα καί τάς προϋποθέσεις νά ὑμνοῦμε καί νά μεγαλύνωμε μέ τούς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ τήν θεία Του παντοδυναμία.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα». Ἰδού τό θεῖο προσκλητήριο καί τό προκείμενο ἀγωνιστικό σκάμμα. Τό οὐράνιο κάλεσμα εἶναι νά εἰσέλθωμε σ’ αὐτό τό πνευματικό στάδιο «τῶν φωτοποιῶν νηστειῶν» μέ προθυμία καί ἔνθεο ζῆλο, μέ πνευματική χαρά καί εὐφροσύνη, μέ μετάνοια καί ἐξομολόγησι καρδίας, μέ ὑπομονή καί καρτερία, μέ δάκρυα καί ἱερή κατάνυξι.

Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῶν Θεοπειθῶν Πρεσβειῶν τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Μυρτιδίων, τῆς Προστάτιδος, Ἐφόρου καί Πολιούχου μας Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας καί τῶν Τοπικῶν Προστατῶν Ἁγίων μας Ὁσίου Θεοδώρου, Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Ἐλέσης, τοῦ Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ νέου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος τοῦ θαυματουργοῦ, Προστάτου καί Πολιούχου τῶν Ἀντικυθήρων, νά μᾶς ἐπισκιάζη, νά μᾶς φωτίζη καί νά μᾶς ἐνδυναμώνη ὅλους στά ἱερά ἀγωνίσματα τῆς Νηστείας καί τά ἀποτελέσματά της νά εἶναι σωτήρια καί εὐεργετικά γιά ὅλους μας.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 

Πηγή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Handmade Starfish Summer Bracelet Gold Plated | inspired.jewelry

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση