Εκκλησία

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: Θείο και ουράνιο δώρο είναι η ειρήνη του Θεού στη γη, στον κόσμο, στον άνθρωπο

«Θεός ὤν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τόν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν…»

«Θεός ὤν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τόν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν…»

(Καταβασία Χριστουγέννων)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙

«Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε»

Μᾶς ἀξιώνει καί πάλιν ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νά ἑορτάσωμε πνευματικά καί πανηγυρικά τήν Μητρόπολιν τῶν Χριστιανικῶν ἑορτῶν, τήν Θείαν Γέννησιν τοῦ Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ μας.

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν, Ἀνατολή ἀνατολῶν, καί οἱ ἐν σκότει καί σκιᾷ, εὕρομεν τήν ἀλήθειαν˙ καί γάρ ἐκ τῆς Παρθένου, ἐτέχθη ὁ Κύριος».

Θεῖος Ἐπισκέπτης καί Οὐράνιος Ἀπεσταλμένος εἶναι ὁ Κύριος καί Θεός μας, ὁ Ἐμμανουήλ, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἑρμηνεύεται «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». Ἄγγελος τῆς μεγάλης Θείας Βουλῆς, δηλ. τῆς ἐνσάρκου Θείας Οἰκονομίας διά τήν σωτηρίαν τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρωπότητος, ἀφοῦ ἐγεννήθη εἰς τόν πλανήτην μας μέ ὑπερφυσικό τρόπο, «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου» καί ἀπεστάλη ἀπό τόν Θεόν Πατέρα, τόν Θεόν τῆς εἰρήνης διά νά φέρῃ τήν εἰρήνην τοῦ Οὐρανοῦ, τήν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ εἰς τόν κόσμον ἅπαντα καί τό ἀνθρώπινον γένος.

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»ἔψαλλαν οἱ χοροί τῶν Ἀγγέλων κατά τήν ἁγία καί μοναδική ἐκείνη Νύκτα τῶν Χριστουγέννων.

Οἱ ἐκκλησιαστικοί ἑρμηνευταί τοῦ ἀγγελικοῦ αὐτοῦ θείου ὕμνου ἀπέδωσαν τό οὐράνιο αὐτό μήνυμα, μέ τόν φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος, μέ τόν ἰδικό τους τρόπο. Ὁ ἱερός Θεοφύλακτος μᾶς λέγει : «Δόξα ἄς εἶναι εἰς τόν Θεόν, γιατί ἐπάνω στή γῆ ἔχει ἔλθη τώρα εἰρήνη … καί ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους ἔφθασε ἡ θεία εὐδοκία, δηλαδή ἡ εὐλογία καί ἡ ἀνάπαυσις τοῦ Θεοῦ. Διότι τώρα ἀναπαύθηκε ξανά καί εὐαρεστήθηκε ὁ Θεός μέ τούς ἀνθρώπους, Αὐτός ὁ ὁποῖος προηγουμένως δέν εὐδοκοῦσε καί δέν ἀρέσκονταν ἀπό τή ζωή καί τήν ἄθλια πνευματική κατάστασι τῶν ἀνθρώπων».

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος διερμηνεύοντας τό τρισμέγιστο γεγονός τῆς εἰρηνεύσεως τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρωπότητος λέγει τά ἑξῆς : «Γιά νά μάθης, ὅτι γι’ αὐτό δοξάζουν οἱ Ἄγγελοι τόν Θεόν, ἐπειδή ἀπέλαβε ἡ γῆ τά θεῖα καί οὐράνια ἀγαθά, προσέθεσαν καί τήν αἰτία λέγοντες : «ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Εἰρήνη καί εὐδοκία σ’ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἐζοῦσαν μέσα στήν ταραχή καί τόν ἀόρατο πόλεμο τῶν πονηρῶν πνευμάτων, στούς ἀγνώμονες ἀνθρώπους». Καί ὁ ἄλλος ἑρμηνευτής, ὁ Εὐθύμιος Ζιγαβηνός, προσθέτει τό ἑξῆς σημαντικό : «Ὕμνος, (ἀγγελικός) στούς οὐρανούς πρός τόν Θεόν … διότι καί ἐπάνω στή γῆ νά εἶναι ἡ εἰρήνη, ἀφοῦ ὑπάρχει ἡ εὐαρέσκεια καί ἡ ἀγαθή θέλησις τοῦ Θεοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων».

Ἄλλος σύγχρονος ἑρμηνευτής ἐπισημαίνει ὅτι «οἱ ἄγγελοι ἐπιζητοῦν νά ὑμνήσουν καί νά δοξολογήσουν τόν Θεόν τά μακάρια αὐτά πνεύματα ἀπό οὐρανό σέ οὐρανό μέχρι τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ, καί νά κατέβη ἐπί τέλους ἡ θεία εἰρήνη ἐπάνω στήν ταραγμένη ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόσους ἀγῶνες γῆ». Καί μία ἀκόμη ἐξήγησις τοῦ ἀγγελικοῦ θεσπεσίου ὕμνου προστίθεται : «Οἱ ἄγγελοι ἀπευθύνονται πρός τόν γεννηθέντα Μεσσία Χριστό λέγοντας : Δόξα, δηλαδή αἰτία δόξης εἶσαι σύ διά τόν Ὕψιστο Θεό καί εἰρήνη ἐπάνω στή γῆ, ἡ θεία εὐδοκία ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. Αὐτό σημαίνει ὅτι γιά σένα θά δοξασθῆ στούς οὐρανούς ὁ Θεός, χάρις σέ σένα θά εἰρηνεύση ἡ γῆ, γιά σένα θά ἐπέλθη ἡ εὐδοκία καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων».

Τέλος, ἄλλος ἀπό τούς ἀρχαιοτέρους ἐκκλησιαστικούς ἑρμηνευτάς συμπληρώνει τά ἀκόλουθα : «Κανένας ἀπό αὐτούς πού κατοικοῦν τήν γῆ δέν ἠμπορεῖ νά ἀναπέμπη τήν δοξολογία στόν Ὕψιστο, πού νά εἶναι ἁρμόζουσα καί ἀντάξια, γιά τό γεγονός τῆς καταβάσεως καί συγκαταβάσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας στή γῆ καί τόν κόσμο μας. Ὅμως, οἱ Οὐράνιες δυνάμεις τό κατορθώνουν αὐτό˙ αὐτές, οἱ ὁποῖες, μέ τό νά ἀνυμνοῦν τόν Ὕψιστο, πιό πολύ ἀνυψώνονται… Στά οὐράνια δώματα εἶπαν ὅτι ἡ ὑψηλότερη δόξα ἀπό ὅλες τίς ἄλλες ὀφείλεται νά ἀναπέμπεται στόν Χριστό καί ὅτι οἱ οὐράνιες δυνάμεις, πού εἶναι πιό ψηλά ἀπό τίς ἄλλες, ἠμποροῦν νά ὑμνολογοῦν πιό πολύ τόν Χριστόν».

Καί ὁ ἀείμνηστος καταξιωμένος Ἁγιορείτης Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου π.Γεώργιος, Κυθήριος τήν καταγωγήν, εἶπε τά ἑξῆς γιά τήν ἅγια εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ : «Πόσο ἔχει ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος ἀπό αὐτή τήν βαθεῖα εἰρήνη! Καί αὐτή τήν βαθεῖα εἰρήνη τήν ὁσφραίνονταν κανείς αὐτή τήν ἁγία νύκτα τῶν Χριστουγέννων σ’ ἐκεῖνο τό ἅγιο σπήλαιο καί σ’ ἐκείνη τήν ἁγία φάτνη τῆς Βηθλεέμ. Τί ὡραῖο πρᾶγμα εἶναι αὐτή ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ! Τί εὐλογία μεγάλη γιά τόν ἄνθρωπο νά ζήση αὐτή τήν χαριτωμένη εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βαθειά μέσα στήν ψυχή του!».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Θεῖο καί οὐράνιο δῶρο εἶναι ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στή γῆ, στόν κόσμο, στόν ἄνθρωπο. Ἡ θεία, ὅμως, αὐτή εἰρήνη διασφαλίζεται μέ τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πνευματική ζωή καί μέσα στούς κόλπους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς Κιβωτοῦ τῆς σωτηρίας καί τοῦ ἁγιασμοῦ. Ὅπως ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει σωτηρία, ἔτσι καί ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ. Ἡ εἰρήνη ὑποστασιάζεται στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Χριστός εἶναι ἡ θεία εἰρήνη, ὁ ἄρχων τῆς εἰρήνης.

Ἡ Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική τῶν ὈρθοδόξωνἘκκλησία εἶναι τό θησαυροφυλάκιο τῆς Θείας Χάριτος καί τῆς εἰρήνης τοῦ Χριστοῦ. Τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, οἱ δογματικοί ὅροι τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καί οἱ θεῖοι καί Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας ἐξασφαλίζουν τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι χαριτωμένη κατά Θεόν ζωή καί πορεία μας καί συνεπῶς «τήν ἄνωθεν εἰρήνην», ἀφοῦ ἡ εἰρήνη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἡδύτατους καρπούς τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Οἱ οἰκογένειες, ἡ κοινωνία καί τό πλήρωμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας μέσα στό Ὀρθόδοξο καί ὄχι οὐδετερόθρησκο Ἔθνος μας, ὅταν δέν καταυγάζωνται ἀπό τόν θεῖο φωτισμό τῆς Τριαδικῆς Θεότητος καί δέν ἔχουν ὡς ἀπλανῆ ὁδηγό τους τό φῶς καί τήν ἀλήθεια τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καί Παραδόσεως, δέν διαφέρουν ἀπό ἀκυβέρνητο πλοῖο καί ὄχημα χωρίς φρένα καί ὁδηγό.

Ὁ δι’ ἄφατον ἀγαθότητα καί πολλήν φιλανθρωπίαν ἐνανθρωπήσας Θεῖος Λυτρωτής μας καί Θεός ἐδώρησε, κατά τήν λειτουργική εὐχή, τήν εἰρήνην Του στόν κόσμο, τίς κατά τόπους Ἐκκλησίες Του, πού ὅλες μαζί συγκροτοῦν τήν Μία καί Μόνη Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τήν ταμειοῦχο τῆς Θείας Χάριτος καί τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ καί στόν Χριστώνυμο λαό. Ὅταν, ὅμως, διασαλεύεται πρός καιρόν ἡ Κανονική τάξις σέ κάποια Τοπική Ἐκκλησία φυγαδεύεται ἡ εἰρήνη τοῦ Κυρίου μας καί ἐπικρατεῖ ἡ ἀκαταστασία καί ἡ ταραχή.

Δυστυχῶς, τό ὁμολογοῦμε μέ βαθειά λύπη, ἡ πρόσφατη ἀναγνώρισις τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανίας μέ Προκαθήμενο σχισματικό μέχρι χθές Ἐπίσκοπο, μή ἀναγνωριζόμενον ὑπό τῶν λοιπῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες ἀποδέχονται μόνον τόν παραγκωνισθέντα Κανονικό Ἐπίσκοπο Οὐκρανίας κ.Ὀνούφριο καί τήν περί Αὐτόν Ἱεράν Σύνοδον, ἐδημιούργησε μεῖζον Κανονικό πρόβλημα μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες διά τήν ἀρραγῆ ἑνότητα τῆς Ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ταπεινά φρονοῦμε ὅτι ὁ ἐπανεντροχιασμός εἰς τήν Ἱεροκανονικήν τάξιν καί τήν Κανονικήν ὁδόν θά ἐπιτευχθῇ διά τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συγκλήσεως καί λειτουργίας Πανορθοδόξου Συνόδου.

Εὐελπιστοῦμε, καί τό ὑποβάλλουμε ὡς ἔνθερμο αἴτημα εἰς τό Θεῖο Βρέφος, νά ἀποκατασταθῇ ὡς τάχιον ἡ θεία εἰρήνη στήν Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, νά ἐκλείψῃ τό ὑφιστάμενο φρικτό σχίσμα καί νά βασιλεύσῃ ἡ ὁμόνοια καί ἡ θεία ἀγάπη εἰς τόν μαρτυρικό Ὀρθόδοξο Οὐκρανικό λαό.

Ὅθεν, εὐχόμενοι πᾶσαν παρά τοῦ σαρκωθέντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν θεϊκήν εὐλογίαν καί χαρίτωσιν ὅλων σας, καί ἰδιαιτέρως τῶν ἀγαπητῶν μας ναυτικῶν, οἱ ὁποῖοι ταξιδεύουν εἰς τάς ἐγγύς καί μακράν θαλάσσας, καθώς ἐπίσης καί ὅλων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Κυθηρίων καί Ἀντικυθηρίων ἀδελφῶν μας, διατελοῦμεν

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας

Ὁ Μητροπολίτης

+ὁ Κυθήρων Σεραφείμ