Εκκλησία

Εκκλησία | Η αίρεση είναι μολυσματική πνευματική ασθένεια - Αρχ. π. Ιερόθεος Λουμουσιώτης
Εκκλησία

Πολλοί αιρετικοί και εικονομάχοι, όπως οι σύγχρονοι χιλιαστές, κατηγορούν την Εκκλησία διά την τιμήν που προσφέρει στις άγιες εικόνες

Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν γνωριμία τῶν πρώτων μαθητῶν μέ τόν Κύριον, ἀπό...