Άγιον Όρος

Μία λίρα παίρ­νει ο παπ­πάς που μνη­μο­νεύ­ει αυτά τα ονό­μα­τα και 2 λί­ρες παίρ­νου­με εμείς

Μία λίρα παίρ­νει ο παπ­πάς που μνη­μο­νεύ­ει αυτά τα ονό­μα­τα και 2 λί­ρες παίρ­νου­με εμείς
Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα: Η Θεία Λει­τουρ­γία εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη πνευ­μα­τι­κή ελεη­μο­σύ­νη παγ­κο­σμί­ως

Με τη βο­ή­θεια της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας πολ­λοί κο­λα­σμέ­νοι, επει­δή μνη­μο­νεύ­ον­ταν τα ονό­μα­τα τους, με­τα­τέ­θη­καν στον πα­ρά­δει­σο. Επί­σης βο­η­θιούν­ται και αυ­τοί που εί­ναι εν ζωή, όταν κατά τη Θεία Λει­τουρ­γία μνη­μο­νεύ­ε­ται το όνο­μά τους.

Θα πρέ­πει λοι­πόν να προ­σκο­μί­ζου­με πριν τη Θεία Λει­τουρ­γία ένα χαρ­τί με τα ονό­μα­τα των κε­κοι­μη­μέ­νων και των αγα­πη­μέ­νων μας προ­σώ­πων που βρί­σκον­ται εν ζωή στον παπ­πά, για να τα μνη­μο­νεύ­σει στην προ­σκο­μι­δή, ώστε να βο­η­θη­θούν, με το να βγά­ζει ο παπ­πάς ξε­χω­ρι­στή με­ρί­δα γι΄αυ­τούς και η οποία μπαί­νει μέσα στο Άγιο Πο­τή­ριο, στο Αίμα του Χρι­στού.

Έτσι όλα τα ονό­μα­τα »βα­φτί­ζον­ται» στο αίμα του Χρι­στού και αυτό εί­ναι η ανω­τά­τη ελεη­μο­σύ­νη επί της γης!!!

Μία λίρα παίρ­νει ο παπ­πάς που μνη­μο­νεύ­ει αυτά τα ονό­μα­τα και 2 λί­ρες παίρ­νου­με εμείς που δώ­σου­με στον παπ­πά το χαρ­τί για να τα δια­βά­σει.

Απ’ αυτό που βιώ­νου­με στη διάρ­κεια μιας Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, μπο­ρού­με να κα­τα­λά­βου­με, το τι θέση θα έχου­με στην αιω­νιό­τη­τα, για το αν κά­νου­με ή όχι για τον πα­ρά­δει­σο!

Εί­ναι μια προ­σω­πι­κή συ­νάν­τη­ση με το Χρι­στό τετ α τετ. Ό,τι νιώ­θου­με μέσα στην Εκ­κλη­σία κατά τη Θεία Λει­τουρ­γία, έτσι θα νιώ­σου­με και κατά την Δευ­τέ­ρα πα­ρου­σία, στην οποία ο Χρι­στός θα μας κρί­νει.

Και όταν κα­νείς αι­σθά­νε­ται ωραία, μέσα στη Θεία Λει­τουρ­γία, τότε προ­γεύ­ε­ται σαν σπερ­μα­τι­κή Χάρη, την πραγ­μα­τι­κή Βα­σι­λεία των Ου­ρα­νών μέσα του.

ΠΗΓΗ:  «Ένας Ουρανοπολίτης πέρασε από την Γήν… – Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα»
Σημεία Καιρών