Άγιον Όρος

Μακαριστός Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα: Ο Χριστός ψάχνει μία ευκαιρία για να σώσει έναν άνθρωπο

Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης Αγίου Ανδρέα: Την περίοδο της Τεσσαρακοστής ο διάβολος πολεμάει τον νηστευτή με λύσσα!
Ἦτο κάποιος ὑποτακτικός, ὁ ὁποῖος ἐκολάσθη διὰ μεγάλες παρακοὲς καὶ ἦρθε ὁ γέροντάς του σὲ κατάστασιν ἐκστάσεως καὶ ἁρπαγῆς τοῦ νοὸς καὶ περιοδεύσας εἰς τὸν οὐρανόν, δὲν εὑρῆκε τὸν μαθητήν του.

Ἦτο κάποιος ὑποτακτικός, ὁ ὁποῖος ἐκολάσθη διὰ μεγάλες παρακοὲς καὶ ἦρθε ὁ γέροντάς του σὲ κατάστασιν ἐκστάσεως καὶ ἁρπαγῆς τοῦ νοὸς καὶ περιοδεύσας εἰς τὸν οὐρανόν, δὲν εὑρῆκε τὸν μαθητήν του.
Ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ πάῃ καὶ εἰς τὸν ῞Αδη. Καὶ ἐπῆγε καὶ τὸν βλέπει εἰς μίαν κόλασιν. Ἦτο μέχρι τὸν λαιμὸ βουτηγμένος εἰς πῦρ καὶ θεῖον, νοητὸν βεβαίως, συμβολικόν.

Καὶ λέγει:

  • Τέκνον, ἐδῶ σὲ ἔφερεν ἡ παρακοή σου;

Ναί, ρέ, ἀπαντᾶ ἐκεῖνος, καὶ τί σημασία ἔχει αὐτό;

Στο κάτω κάτω, πατάω πάνω σὲ ἐπίσκοπο …

Δηλαδή, ἐνῷ ὁ ἐπίσκοπος ἦτο βυθισμένος πολὺ πιὸ κάτω, αὐτὸς ἦτο δυθισμένος εἰς τὸ πῦρ, ἀλλὰ πατοῦσε ἐπί ὤμων ἐπισκόπου.

-Ω, τέκνον, τέκνον, λέγει ὁ γέροντας, ὁ ψυχοπατέρας, καὶ εἰς τὸν ῾Αδη δὲν μετενόησες; Οὔτε ἐδῶ ἐταπεινώθης; Καὶ τώρα ποὺ εὑρίσκεσαι ἐδῶ, δὲν ἐταπεινώθης;

Τί σημασία ἔχει ἐάν πατᾷς σὲ ὤμους ἐπισκόπου;

Σὰν νὰ λέμε καὶ τί ἔκαμε ὁ ἐπίσκοπος; Δι᾽ ὅ,τι ἔκαμε μήπως δὲν ἐπληρώθηκε;

Μήπως ἀδικήθηκε ὁ ἐπίσκοπος; Μήπως ἀδίκησε ὁ Χριστὸς κανέναν;

Ὅπως βλέπομε, ὅλοι παίρνουν τὸν μισθόν των, ἂς λέγουν οἱ ἄλλοι. Ἐκεῖνοι οὔτε θὰ μᾶς σώσουν, οὔτε θὰ μᾶς κολάσουν.

Ὁ Χριστὸς θὰ μᾶς σώσῃ καὶ ἐὰν δὲν προσέξωμε, θὰ κολασθῶμε. Δὲν κολάζει ὁ Χριστός. Μόνο σώζει.

Ἀλλά, ἐὰν δὲν προσέξωμε, ἐπειδὴ ὁ Κριτὴς δὲν χαρίζει κάστανα, θὰ λάβωμε τὴν θέσιν μας.

Ξεκαθαρισμένα τὰ πράγματα. Καὶ οὕτως, λοιπόν, εἴμεθα ὅλοι ἀναπαυμένοι ὅτι δὲν ἀδικεῖται κανείς.

Ὁ Χριστὸς ψάχνει εὐκαιρία ἀπὸ κάπου νὰ γαντζωθῇ, διὰ νὰ σώσῃ τὸν ἄνθρωπο.

Μακαριστός Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα