Άγιον Όρος

Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης για Σκοπιανό: «Είναι προτιμότερον το προλαμβάνειν από το θεραπεύειν».

Με επιστολή του στον Ορθόδοξο Τύπο ο Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης σχολιάζει το Σκοπιανό που απασχολεί την κοινή γνώμη τις τελευταίες ημέρες.

 

 

 

Με επιστολή του στον Ορθόδοξο Τύπο ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Μάξιμος Ιβηρίτης, σχολιάζει το Σκοπιανό που απασχολεί την κοινή γνώμη τις τελευταίες ημέρες.

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Ευχόμενος την κατ’ άμφω υγείαν και πλουσίαν την χάριν του Θεού εφ’ υμάς και τους εκλεκτούς συνεργάτας υμών επί τη ελεύσει του νέου σωτηρίου έτους 2018, επιτρέψατέ μοι όπως επιφορτίσω τας στήλας της εγκρίτου εφημερίδος σας με το κατωτέρω ραβάσιον ημών σημείωμα.

Την 28ην Οκτωβρίου 2017 με το πάτριον ημερολόγιον εκοιμήθη φιλοξενούμενος εις το γηροκομείον της ημετέρας Μονής ο αιωνόβιος εξαρτηματικός ημών Ιερομόναχος Γέρων Βαρθολομαίος.

Ούτος υπήρξε κατά σάρκα υιός του θρυλικού Μακεδονομάχου οπλαρχηγού Ιωάννου Παρλιάρη εκ Ταξιάρχου Χαλκιδικής, ον ο Άθως εξυμνεί δια σχετικών στίχων, ένεκεν των πολλών αυτού αγώνων και ευεργεσιών προς απελευθέρωσίν του «εκ Τούρκων και Βουλγάρων».

Κατά την εν Άθω 40ετη διαμονήν μας ηυτυχήσαμεν να γνωρίσωμεν και άλλους τοιούτους σεβαστούς Γέροντας, εκ στόματος των οποίων εμάθομεν δια τας σχέσεις των με Μακεδονομάχους οπλαρχηγούς και τους κοινούς αγώνας των παλαιών αοιδίμων Αγιορειτών πατέρων προς διάσωσιν της Μακεδονίας.

Εις τας ημέρας μας, δυστυχώς, η ένδοξος Μακεδονική χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Αριστοτέλους και άλλων επιφανών προγόνων ημών ευρίσκεται και πάλιν εις το προσκήνιον και το όνομα αυτής διακυβεύεται.

Απ’ ο,τι παρατηρώ, και οι ημέτεροι εν Άθω νέοι αδελφοί μου έχουν αντιληφθή εις βάθος το σπουδαίον τούτο ζήτημα, δεδομένου ότι και ο Ιερός ημών Τόπος από της αρχαιότητος μέχρι σήμερον χαρακτηρίζεται και είναι φυσικώ τω τρόπω Μακεδονικός η δια την ακρίβειαν Θρακομακεδονικός.

Επειδή εις το μέλλον άπασα η ελληνική Μακεδονία θα ευρεθή προφανώς εις το στόχαστρον και άλλων αλυτρωτικών διεκδικήσεων, και η μη ανάληψις ευθυνών από μέρους ημών δι’ οιανδήποτε ανάλογον κίνησιν θέτει εις πειρασμόν και την Αθωνικήν ημών Πολιτείαν, επισημαίνω εγκαίρως τον κίνδυνον τούτον υπομιμνήσκων και το ρητόν, ότι «είναι προτιμότερον το προλαμβάνειν από το θεραπεύειν».

Με τιμήν και αγάπην Χριστού
Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης

Ορθόδοξος Τύπος