ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ Ορθοδοξία Blog

Προσευχή προς Παναγία, επουράνιες δυνάμεις και αγίους – Γέρων Νικόλαος Αγιορείτης

Προσευχή προς Παναγία, επουράνιες δυνάμεις και αγίους - Γέρων Νικόλαος Αγιορείτης

Μοιραστείτε το άρθρο

Γέρων Νικόλαος Ἁγιορείτης – Προσευχὴ πρὸς τὴν πανάχραντον Μητέρα ἡμῶν Κυρίαν Θεοτόκον καὶ ἀειπάρθενον Μαρίαν, τὰς ἐπουρανίους δυνάμεις καὶ πάντας τοὺς ἁγίους.

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν.

Θρόνοι, Χερουβείμ, Σεραφείμ, Κυριότητες, Δυνάμεις, Ἐξουσίαι, Ἀρχαί, Ἀρχάγγελοι, Ἄγγελοι·

Προφῆται, Ἀπόστολοι, Μάρτυρες, Ὅσιοι, Δίκαιοι, Ἐρημῖται, Μοναχοί·

& πάντες Ἅγιοι,

ἐξαιρέτως δέ, Μῆτερ Παναγία, Δέσποινα τοῦ κόσμου

πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Δεσπότην ὅπως φανῇ ἴλεως ἐν τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως. Ἀμήν.

Εἴθε νὰ προσευχώμεθᾳ πάντοτε μὲ θερμότητα ἀγάπης καὶ συμπαθείας δι᾿ ὅλον τὸν κόσμον καὶ νὰ λέμε:

Εὐδόκησον Θεέ μου, ὡς εὔσπλαγχνος ὁποῦ εἶσαι νὰ μετανοήσουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι· Ἰδιαιτέρως δὲ νὰ ἔλθουν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας οἱ εἰδωλολάτραι, οἱ ἄπιστοι, οἱ ἄθεοι αἱρετικοὶ καὶ οἱ παντὸς εἴδους κακόδοξοι, οὕτως ὥστε νὰ γίνουν ἅπαντες κατὰ τὴν τοῦ ἀποστόλου σου φωνὴν πρόβατα μιᾶς ποίμνης ὑπὸ Σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν καὶ αἰώνιον Ποιμένα καὶ οὕτως Σὺ νὰ δοξάζεσαι σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι.
Ἀμήν. Γένοιτο.

error: Content is protected !!