ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Προσευχή για προστασία όταν βγαίνουμε από το σπίτι

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ | Προσευχή για την αντιπάθεια

Μοιραστείτε το άρθρο

Προσευχή για προστασία από κάθε κακό, ατύχημα, αρρώστια όταν βγαίνουμε από το σπίτι για εμάς και τα παιδιά μας.

Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι.

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε,

το Πνεύμα της αληθείας,

ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,

ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,

ελθέ και σκήνωσον εν ημίν,

και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος,

και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος,
ελέησον ημάς (τρις).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς.

Κύριε, ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών.

Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν.

Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών,
ένεκεν του ονόματός Σου.

Κύριε, ελέησον (τρις).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομά Σου.

Ελθέτω η βασιλεία Σου.

Γενηθήτω το θέλημά Σου,
ως εν ουρανώ, και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον
δος ημίν σήμερον.

Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.

Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός,
ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Καλή Σαρακοστή & Καλό Στάδιο
orthodoxia.online

error: Content is protected !!