ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Πως πρέπει να γίνεται η προσευχή

προσευχή
Νά δέεσαι στήν προσευχή σου όχι μόνο για τον εαυτό σου, άλλα καί γιά όλους τούς πιστούς, γιά όλο τό σώμα τής Εκκλησίας.

Νά δέεσαι στήν προσευχή σου όχι μόνο για τον εαυτό σου, άλλα και για όλους τούς πιστούς, για όλο το σώμα τής Εκκλησίας.

Μάλλον να μη ξεχωρίζης τον εαυτό σου από τούς υπολοίπους πιστούς.

Νά βρίσκεσαι σέ πνευματική ενότητα μαζί τους, σαν μέλος του μεγάλου σώματος της Εκκλησίας.

Ο Ουράνιος Πατέρας θά σέ γεμίση τότε μέ ειρήνη καί μέ ευφροσύνη.

Η προσευχή γιά τούς άλλους είναι ωφέλιμη καί στον ίδιο τον προσευχόμενο.

Καθαρίζει τήν καρδιά του, ενισχύει τήν πίστι καί τήν ελπίδα.

Θερμαίνει τήν αγάπη προς τον Θεό καί τον πλησίον.

Νά προσεύχεσαι γιά τήν άφεσι τών αμαρτιών τών άλλων, όπως προσεύχεσαι γιά τήν άφεσι τών δικών σου αμαρτιών.

Νά προσεύχεσαι γιά τήν σωτηρία τών άλλων, όπως προσεύχεσαι γιά τήν προσωπική σου σωτηρία.

Θά σου χαρίση τότε ό Κύριος πλούσια τά πνευματικά δώρα, δώρα του Aγ. Πνεύματος, πού αναπαύεται στήν ψυχή, η οποία ένδιαφέρεται γιά τήν σωτηρία τών άλλων

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

You cannot copy content of this page