ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Μιλάς στον Πατέρα σου;

Μιλάς στον Πατέρα σου;
Προσευχή πριν από το γεύμα. Με τη θερμή σου προσευχή κρατάς στα χέρια σου το κλειδί του ουρανού, μας λέει ένας άλλος άγιος, ο Αυγουστίνος.

Μοιραστείτε το άρθρο

Προσευχή είναι το μέσο επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό. Είναι ένας διάλογος δικός σου, με τον ίδιο το Θεό. Είναι το «τηλέφωνο» του Θεού, είναι τα νεύρα της ψυχής σου, όπως αναφέρει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όπως δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αναπνοή, έτσι δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματικά χωρίς την προσευχή. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι πράξη λατρείας. Και τα αποτελέσματα της προσευχής;

Με τη θερμή σου προσευχή κρατάς στα χέρια σου το κλειδί του ουρανού, μας λέει ένας άλλος άγιος, ο Αυγουστίνος. Κι ένας επιστήμονας βιολόγος και γιατρός, ο Γάλλος Παστέρ, λέει, ότι, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, έχει στα χέρια του μια κινητήρια δύναμη, ένα όπλο, για να αντιμετωπίσει το κακό.

Ακόμη με τη σωστή προσευχή, που κάνουν όλοι οι άνθρωποι μαζί στους τόπους λατρείας, τις εκκλησίες, ο καθένας ξεχωριστά δέχεται τη θεία Χάρη με τα Μυστήρια, όπως είναι το Βάπτισμα, η Θεία Μετάληψη, η ιερή Εξομολόγηση και τ᾿ άλλα. Απλοί άνθρωποι μπορούν να σε βεβαιώσουν, για τα αποτελέσματα της προσευχής.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον (γ´).

Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου, ὅτι Ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχαριστία μετὰ τὸ γεῦμα.

Εὐχαριστοῦμέν σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐνέπλησας ἡμᾶς τῶν ἐπιγείων σου ἀγαθῶν· μὴ στερήσῃς ἡμᾶς καὶ τῆς ἐπουρανίου σου βασιλείας· ἀλλ᾿ ὡς ἐν μέσῳ τῶν Μαθητῶν σου παρεγένου Σωτήρ, τὴν εἰρήνην διδοὺς αὐτοῖς, ἐλθὲ καὶ μεθ᾿ ἡμῶν, καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Καλή σαρακοστή & καλό στάδιο
orthodoxia.online

error: Content is protected !!