ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Η προσευχή για μετάνοια και η ιστορία της

Η προσευχή για μετάνοια και η ιστορία της
Πολλές είναι οι προσευχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ιερό Ψαλτήριο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όμως μία είναι αυτή η οποία ξεχωρίζει και αποδίδει τον πόνο που αισθάνεται ο αμαρτωλός άνθρωπος απέναντι στο Θεό για τα κρίματα του.

Ποια είναι η προσευχή ώστε ο Θεός να μας χαρίσει μετάνοια και ποια είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω της.

Πολλές είναι οι προσευχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ιερό Ψαλτήριο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όμως μία είναι αυτή η οποία ξεχωρίζει και αποδίδει τον πόνο που αισθάνεται ο αμαρτωλός άνθρωπος απέναντι στο Θεό για τα κρίματα του. 

Ο Πεντηκοστός Ψαλμός του Δαυίδ χρησιμοποιείται συνεχώς από τους πιστούς σε όλες σχεδόν τις ημερήσιες σχεδόν ακολουθίες, μεσονυκτικό, όρθρος, απόδειπνο κτλ, ώστε να αποδώσει τον πόνο ψυχής και το Θείο Έλεος που αποζητά από τον Κύριο ο προσευχόμενος πιστός.

Είναι ο υπέροχος και πολύ γνωστός ψαλμός του Δαυίδ ο 50ος Ψαλμός. Λέγεται ότι τον έγραψε περίπου το 1000 πΧ*

Θα ακούσετε πολλούς στις μέρες μας αρχαιολάτρες κυρίως να λένε πώς οι προπάτορες της Παλαιάς Διαθήκης ήσαν αμαρτωλοί  και έκαναν πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν με τον Χριστιανισμό.

Όλοι αυτοί μιλούν συνήθως έχοντας προβάλει μία Ορθόδοξη ψευδόταυτότητα που για τους ακατήχητους και αδαείς στα θέματα της πίστεως είναι αρκετή για να αποδέχονται όλα τα αστήρικτα θεολογικά και ανιστόρητα τα οποία κατά καιρούς προβάλλουν σε τηλεοράσεις βιβλία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο Χριστός είχε πει  πως ο αναμάρτητος το λίθο βαλέτω και αυτοί ως αναμάρτητοι κατηγορούν συλλήβδην τους προπάτορες της Παλαιάς Διαθήκης, τους κατά σάρκα δηλαδή προγόνους του κυρίου ημών Ιησού Χριστού με άθλιες κατηγορίες ώστε να ερεθίσουν το εθνικιστικό ένστικτο των ακροατών τους και να πουλήσουν έτσι την δηλητηριώδη πραμάτεια τους, αποκρύπτοντας έντεχνα πως οι προπάτορες της Παλαιάς Διαθήκης δεν τιμώνται ως Άγιοι από την εκκλησία μας μόνο για τα καλά που έκαναν έναντι Θεού και ανθρώπων, αλλά κυρίως για την μετάνοια τους η οποία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς σήμερα.

Οι στίχοι του ωραίου αυτού Ψαλμού είναι οι ακόλουθοι:

Eλεησόν με ο Θεός κατά το μέγα Ελεός Σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών Σου εξάλειψον το ανόμημα μου! Επι πλειον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με.Οτι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου εστί δια παντός. Σοί μόνω ήμαρτον, και το πονηρόν ενώπιον Σου εποίησα. Όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις Σου και νικήσης εν τω κρίνεσθαί Σε.

Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου.

Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας. Τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι. Πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην. Αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον Σου από των αμαρτιών μου. Και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός. Και πνευμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου Σου. Και το πνεύμα Σου το Αγιον μη αντανέλης απ εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου Σου. Και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με! Διδάξω ανόμους τας οδούς Σου. Και ασεβείς επί Σε επιστρέψη. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην Σου.

Κύριε,τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν Σου.

Ότι, ει ηθέλησας θυσίαν,έδωκα αν! Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ, πνεύμα συντετριμμένον. Καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον Κύριε εν τη ευδοκία Σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επι τω θυσιαστήριον Σου μόσχους!

*Την εποχή εκείνη ο Δαυίδ κυριεύθηκε από σφοδρό πάθος για τη πανέμορφη Βηθσαβεέ τη γυναίκα του στρατηγού Ουρίου. Το ολέθριο αυτό ερωτικό του πάθος τον τύφλωσε.

Ο Χετταίος Ουρίας ήταν γενναίος στρατηγός πιστός στο βασιλια Δαυίδ. Παρόλα αυτά θόλωσε το μυαλό του Δαυίδ. Έστειλε τον γενναίο και πιστό Ουρία στο πιο επικίνδυνο σημείο του μετώπου για να σκοτωθεί οπωσδήποτε. Πράγματι στη μάχη κατά των Αμμωνιτών ο γενναίος Ουρίας πολέμησε ηρωικά και σκοτώθηκε. Τότε ο Δαυίδ ελαβε τη χήρα Βηθσαβεέ για γυναίκα του.

Ο παντογνώστης Θεός είδε την ειδεχθή πράξη του Δαυίδ. Έστειλε στο βασιλιά το Προφήτη Νάθαν για να τον επιπλήξη σφοδρά για το πολύ μεγάλο αμάρτημα του. Στο Βιβλίο ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β΄κεφάλαιο ΙΒ της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται η επίσκεψη του Νάθαν στο βασιλιά Δαυίδ με τα παρακάτω λόγια:

..Και απέστειλε Κύριος τον Νάθαν τον προφήτην προς Δαυίδ. Και εισήλθε προς αυτόν και είπεν….Τί εφαύλισας τον λόγον Κυρίου; Τον Ουρίαν το Χετταίον επάταξας εν ρομφαία και την γυναίκαν αυτού έλαβες σεαυτώ εις γυναίκα..!

Η τιμωρία του Δαυίδ ήταν μεγάλη. Αρχικά πέθανε το παιδί που γέννησε στο Δαυίδ η Βηθσαβεέ. Τα παιδιά του Δαυίδ από τις άλλες γυναίκες και παλλακίδες του θέλησαν να τον εκθρονίσουν. Ο μεγάλος γιος του Δαυίδ ο ωραίος Αβεσσαλώμ επαναστάτησε.

Ό βασιλιάς Δαυίδ μετανόησε βαθύτατα. Συντετριμμένος από το αμάρτημα του ζήτησε από το Θεό να τον συγχωρήσει. Τα λόγια της μετάνοιας του εβγαιναν σαν μια θερμή προσευχή προς το Θεό. Ζήτησε τη συγχώρεση από τη βαριά αμαρτία του.

Ταπεινωμένος και βαθύτατα συντετριμμένος ο μεγάλος βασιλιάς του Ισραήλ έγραψε τον 50ο Ψαλμό που διαβάζεται και ψάλλεται μελοποιημένος στους Ιερούς ναούς των Ορθοδόξων χριστιανών!

Σύνταξη-Σχολιασμός: orthodoxia.online