ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Η παράκληση στην Παναγία Εγκυμονούσα

Η προσευχή για έγκυο και κυοφορούμενο τέκνο στην Παναγία Εγκυμονούσα που γιορτάζει σήμερα 

Μοιραστείτε το άρθρο

Η προσευχή για έγκυο και κυοφορούμενο τέκνο στην Παναγία Εγκυμονούσα που γιορτάζει σήμερα 

Στις 25 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε να τιμάται η Παναγία η Εγκυμονούσα, προστάτιδα και φρουρός πάντων των επιτόκων γυναικών και των ατέκνων οικογενειών.

Προσευχή λεγομένη υπό γυναικών κυοφορουσών προς την Παναγία Εγκυμονούσα 

Ἐγκυμονοῦσα Δέσποινα, Μαρία Θεοτόκε, ἡ συλλαβοῦσα ἐν γαστρὶ τὸν πάντων Βασιλέα, παράστηθί μοι δέομαι τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ δώρησαί μοι σύνεσιν καὶ τοῦ Θεοῦ τὸν φόβον, τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειάν σου, ἕως ἂν φθάσω εὐχερῶς εἰς τοκετοῦ τὴν ὥραν, εὐγνωμονοῦσα τὸν Θεὸν τὸν δόντα μοι παιδίον, καὶ τοῦτο μετὰ γέννησιν ἀξιωσόν με φέρειν, ἐν τῷ Ναῷ καὶ ὕστερον καλῶς ἀνατραφῆναι, ἵνα Θεὸν δοξολογῇ ἐν χείλεσιν καρδίας, Αὐτῷ γὰρ πρέπει ἡ τιμὴ καὶ δόξα εἰς αἰῶνας.
Ἀμήν.orthodoxia online

Πηγή: Π.Ε.ΦΙ.Π. – Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων

error: Content is protected !!