ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία για τα χωρικά ύδατα και τα 12 ναυτικά μίλια

Η Ρωσία για τα χωρικά ύδατα και τα 12 ναυτικά μίλια
Η Ρωσία για τα χωρικά ύδατα και τα 12 ναυτικά μίλια - Τι λέει η Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα

Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Ελλάδα, σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της στο Facebook μιλά σχετικά με τη θέση της Μόσχας για τα χωρικά ύδατα και τα 12 ναυτικά μίλια.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα

«Η Ρωσία υπέγραψε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και η θέση της βασίζεται σε διεθνή νομικά πρότυπα που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 της Σύμβασης προβλέπει ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίζει το εύρος των χωρικών του υδάτων έως όριο που δεν υπερβαίνει τα 12 ναυτικά μίλια, μετρούμενο από γραμμές βάσης που καθορίζονται σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, χώρες, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, καθορίζουν μια στενότερη χωρική θάλασσα. Προχωρούμε με την υπόθεση ότι σε αυτό το ζήτημα τα κράτη καθοδηγούνται από την κοινή λογική και λαμβάνουν υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες μιας περιοχής. Σε περιπτώσεις όπου μια χωρική θάλασσα πρέπει να οριοθετηθεί μεταξύ γειτονικών κρατών, αυτό το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η ηγεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας γνωρίζει καλά τη γνώμη της Ρωσίας σχετικά με αυτό το θέμα.

Όταν πρόκειται για καταστάσεις όπου επηρεάζονται άμεσα τα ρωσικά συμφέροντα, θα το αντιμετωπίσουμε κατά περίπτωση. Μέχρι στιγμής όμως, δεν βλέπουμε να υπάρχει λόγος για αυτό».

Russia’s Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova:

Russia has signed the UN Convention on the Law of the Sea and its position is based on international legal norms contained in this document. Specifically, Article 3 of the Convention stipulates that every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention. But in a number of cases, countries, for some reason or another, establish a narrower territorial sea. We proceed from the assumption that in this matter states are guided by common sense and take into consideration the geographical peculiarities of a region. In cases, where a territorial sea has to be delimitated between neighbouring states, this issue should be addressed in keeping with international law.

The leadership of the Hellenic Republic is well aware of Russia’s opinion regarding this matter.

When it comes to situations where Russian interests are directly affected, we will deal with each specific case on its merit. So far though, we see no need for this.