ΒΙΝΤΕΟ

Ο Εσπερινός της Αναστάσεως LIVE – Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου 2020

Ο Εσπερινός της Αναστάσεως LIVE - Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου 2020 | ΒΙΝΤΕΟ | Εσπερινός της Αναστάσεως | LIVE | ΒΙΝΤΕΟ | Ορθοδοξία | online
Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου 2020 - Ο Εσπερινός της Αναστάσεως LIVE από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι – Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τον Εσπερινό της Αναστάσεως.

Χριστὸς κατελθὼν πρὸς πύλην ᾍδου μόνος

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α’
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ Ἅδου καθεῖλες τὴν δύναμιν· καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

Ὁ Οἶκος
Τὸν πρὸ ἡλίου Ἥλιον, δύναντα ποτὲ ἐν τάφῳ, προέφθασαν πρὸς ὄρθρον, ἐκζητοῦσαι ὡς ἡμέραν, Μυροφόροι κόραι, καὶ πρὸς ἀλλήλας ἐβόων· Ὦ φίλαι, δεῦτε τοῖς ἀρώμασιν ὑπαλείψωμεν, Σῶμα ζωηφόρον καὶ τεθαμμένον· σάρκα ἀνιστῶσαν τὸν παραπεσόντα Ἀδὰμ κείμενον ἐν τῷ μνήματι· ἄγωμεν, σπεύσωμεν, ὥσπερ οἱ Μάγοι, καὶ προσκυνήσωμεν, καὶ προσκομίσωμεν τὰ μύρα ὡς δῶρα, τῷ μὴ ἐν σπαργάνοις, ἀλλ᾿ ἐν σινδόνι ἐνειλημένῳ· καὶ κλαύσωμεν, καὶ κράξωμεν· Ὦ Δέσποτα ἐξεγέρθητι, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου 2020

Ο Εσπερινός της Αναστάσεως LIVE - Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου 2020 | ΒΙΝΤΕΟ | Εσπερινός της Αναστάσεως | LIVE | ΒΙΝΤΕΟ | Ορθοδοξία | online

Χριστός Ανέστη
orthodoxia.online