Τι λέει η εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος για τις κλειστές εκκλησίες
ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι λέει η εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος για τις κλειστές εκκλησίες

Ενδιαφέρον έχει να δούμε τι αποφάσισε αλλά και τι προτείνει η εκκλησία των ΓΟΧ Ελλάδος για τις κλειστές εκκλησίες λόγω της πανδημίας του COVID-19

Η εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος έβγαλε αρκετές ανακοινώσεις ενώ απέστειλε και μια επιστολή στην υπουργό παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.

Αποσπάσματα από την πρώτη ανακοίνωση:

Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἐνεστῶσα κατάσταση

Ἄν καὶ στὰ σπίτια, οἱ ἔνοικοι, οἱ οἰκογένειες, δοῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον μὲ βλέμμα κατανοήσεως καὶ ἀγάπης, ἄν ἔλθουν πιὸ κοντὰ μὲ κοπὴ θελήματος καὶ θυσιαστικὴ διάθεση, ἄν λύσουν τὶς διαφορὲς καὶ πικρίες τους καὶ συγχωρηθοῦν, καὶ κυρίως ἄν προσευχηθοῦν μαζί, τότε οἱ χαλαροὶ καὶ ξεθωριασμένοι δεσμοί τους θὰ δυναμώσουν καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ θὰ ἔλθει καὶ πάλι στὸ σπιτικό τους. Μποροῦν νὰ τελοῦνται στὸ Προκυνητάρι ἤ Εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ ἱερὲς Ἀκολουθίες. Ἀκόμη, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ ἀκούει κανεὶς τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες ἀκόμη καὶ ἀπὸ χώρους τῆς Ἐκκλησίας μας διαδικτυακῶς. Ἐπίσης, ἡ ἀνάγνωση καλῶν βιβλίων καὶ ἡ ἀπὸ κοινοῦ δημιουργικὴ ἀπασχόληση καὶ οἰκοδομητικὴ ψυχαγωγία βοηθεῖ ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις μικροὺς καὶ μεγάλους. Νὰ ἐνθυμούμαστε ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ δώσουμε στὸν Θεὸ καὶ στοὺς ἄλλους, αὐτὸ καὶ θὰ λάβουμε.

Νὰ βροῦμε τὸν ἐσώτερο ἑαυτό μας, νὰ ρυθμίσουμε καλύτερα τὶς σχέσεις μας, νὰ δώσουμε ἀγάπη, ἐμπιστοσύνη, ἀσφάλεια, εἰρήνη καὶ αἰσιοδοξία, καὶ αὐτὰ θὰ λάβουμε πίσω πολλαπλάσια, ἀργὰ ἤ γρήγορα.

Ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς, τώρα ποὺ ἔχουμε περισσότερο χρόνο στὸ σπίτι μας, μήπως ἀντὶ νὰ τὸν χρησιμοποιοῦμε δημιουργικὰ καὶ θεάρεστα, τὸν σπαταλοῦμε μὲ ἀφροσύνη; Ὑπάρχει ἡ ἀναγκαία ἐνημέρωση, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπερβολικὴ ἀναζήτηση τῶν πιὸ ἀπιθάνων σεναρίων ποὺ δῆθεν ἀποκαλύπτουν τὴν πᾶσα ἀλήθεια ποὺ κρύβουν οἱ πολλοὶ γιὰ τὰ τεκταινόμενα, καὶ ἔτσι διασπείρεται συνεχῶς ἀκατάσχετη κινδυνολογία καὶ καταστροφολογία! Εἶναι αὐτὸ ὠφέλιμο γιὰ τὴν ψυχή μας καὶ κάνει καλὸ στοὺς ἄλλους;

Ἀδελφοί, μετάνοια χρειάζεται, προσευχή, ταπείνωση, συμπόνοια, ἀλλὰ καὶ μνήμη τῶν κεκοιμημένων, τῶν πασχόντων, ὅλων ὅσοι ἀγωνίζονται στὰ νοσοκομεῖα, ὅλων ὅσοι προσπαθοῦν νὰ βοηθήσουν τὸν συνάνθρωπό τους μὲ κάθε τρόπο ὑλικῶς καὶ ἠθικῶς! Καὶ μὴν λησμονοῦμε καὶ αὐτοὺς ποὺ φυλάσσουν τὰ χερσαῖα καὶ θαλάσσια σύνορά μας ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν ἀλλοφύλων, ὥστε νὰ διάγουμε μὲ εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια!”

Όλη η ανακοίνωση ΕΔΩ

Αποσπάσματα από την επιστολή στην υπουργό παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως:

Ἐπιστολὴ εἰς τὴν Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων

“1) Νὰ ἐπιτραπῇ ἡ τέλεσις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ Λειτουργιῶν εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ἡμῶν, ἔστω μετὰ μόνου τοῦ ἀναγκαίου προσωπικοῦ (Λειτουργοῦ, Ἱεροψαλτῶν καὶ Νεωκόρου), ὅπως καὶ ἡ ἀκώλυτος τέλεσις αὐτῶν εἰς τὰς Ἱερὰς Μονὰς ὑπὸ τῶν Ἀδελφοτήτων, ἔστω ἄνευ ἐπισκεπτῶν.

2) Νὰ ἐπιτραπῇ ῥητῶς ἡ ταυτόχρονος μετάδοσις τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μέσῳ διαδικτύου, διότι ἡ ἡμετέρα Ἐκκλησία δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα μεταδόσεώς των μέσῳ ραδιοφώνου ἢ τηλεοράσεως.

Ἡ Πολιτεία ὀρθῶς μεριμνᾶ διὰ τὴν ὑγείαν τῶν πολιτῶν, καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειονότης τοῦ Ποιμνίου ἡμῶν τηρεῖ τὰς ἀποφάσεις, αἰτούμεθα ὅμως τὴν ἐκλογίκευσιν αὐτῶν εἰς σημεῖά τινα ἀντιλεγόμενα πρὸς διευκόλυνσιν καὶ διασφάλισιν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῶν πιστῶν πολιτῶν, περὶ τῶν ὁποίων ἔχομεν τὴν πνευματικὴν εὐθύνην, καὶ πρὸς ἀποφυγὴν παντὸς εἴδους ἀρνητικῶν ἐντυπώσεων ἤ καὶ ἐκδηλώσεων ἐκ μέρους των ἔναντι Αὐτῆς.”

Όλη η επιστολή ΕΔΩ

Αποσπάσματα από την δεύτερη  ανακοίνωση:

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 18ης / 31ης Μαρτίου 2020

“Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισεν εἰσέτι τὴν σύστασιν πρὸς ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ὅπως κατὰ τὴν περίστασιν ταύτην τῆς δοκιμασίας, ἡ ὁποία συμπίπτει μετὰ τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀπέχουν ἀπὸ τὰς πολλὰς δημοσιεύσεις εἰς τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, διότι «ἐκ τῆς πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξει ἁμαρτίαν» (Παροιμ. Ι´, 19), ὅταν μάλιστα προβαίνουν εἰς ἀξιολογήσεις καὶ κριτικὰς ἀκόμη καὶ περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀντιμετωπίσεως ἄνευ γνώσεως καὶ ἐπιγνώσεως τοῦ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει, καὶ ἀξιοποιήσουν τὸν χρόνον αὐτῶν μᾶλλον εἰς ἔντονον προσευχήν, ἥτις ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς νηστείας ἀποβήσεται εἰς ὄφελος οὐ μόνον προσωπικὸν ἀλλὰ καὶ γενικώτερον.”

Όλη η ανακοίνωση ΕΔΩ

Όλες οι ανακοινώσεις ΕΔΩ

Καλή σαρακοστή & καλό στάδιο
orthodoxia.online