ΕΡΕΥΝΑ

Η κολυμβήθρα της Ευαγγελικής Περικοπής του Παραλύτου της Βηθεσδά (ΦΩΤΟ)

Η κολυμβήθρα της Ευαγγελικής Περικοπής του Παραλύτου της Βηθεσδά (ΦΩΤΟ)
Η κολυμβήθρα της Ευαγγελικής Περικοπής του Παραλύτου της Βηθεσδά (ΦΩΤΟ)
 

Καντήλια εκκλησίας, στις καλύτερες τιμές

 

Η κολυμβήθρα της Ευαγγελικής Περικοπής του Παραλύτου της Βηθεσδά (ΦΩΤΟ)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ᾿Ιησοῦς εἰς῾Ιεροσόλυμα. ῎Εστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη ῾Εβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. ᾿Εν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. ῎Αγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. ᾿Ιω. ε´

Το όνομα της κολυμβήθρας  προέρχεται από την Αραμαϊκή λέξη Βηθεσδά, που σημαίνει οίκος του ελέους. Η κολυμβήθρα βρίσκεται δίπλα από την Ιερά Μονή Αγίας Άννης.

Έχει 5 στοές και κάτω από τις στέγες της ήταν ξαπλωμένο πλήθος αρρώστων τυφλοί, κουτσοί, ανάπηροι που περίμεναν να κυματίσει το νερό γιατί από καιρό σε καιρό ένας Άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά και όποιος έμπαινε πρώτος γινόταν καλά.

Στην προβατική κολυμβήθρα ο Χριστός θεράπευσε τον παραλυτικό που για 38 χρόνια παρέμενε στις στοές της Βηθεσδά, χωρίς να έχει κανένα να τον βοηθήσει να κατεβεί πρώτος στο νερό.

Όταν τον ρώτησε ο Κύριος αν θέλει να γίνει καλά τότε γεμάτος παράπονο είπε: «Κύριε άνθρωπον ούκ έχω ίνα όταν ταραχθή το υδωρ βάλει με εν τη κολυμβήθρα, ενώ δ’ εγώ έρχομαι άλλος προ εμού κατεβαίνει» (Ιω.5,7 και Ιω.5,2-4)

Η ονομασία Προβατική Κολυμβήθρα επικράτησε από την προβατική πύλη, από την οποίαν περνούσαν και πλένονταν τα πρόβατα που προορίζονταν για θυσία.

Ο Ηρώδης διασκεύασε τις 5 στοές σε μαρμάρινες δεξαμενές. Αργότερα έγιναν εκκλησίες. Σήμερα σώζονται σε αρκετό βάθος οι δεξαμενές της προβατικής κολυμβήθρας.

Χριστός Ανέστη
orthodoxia.online

Handmade Anklet Bracelet Blue | Gold Plated | inspired.jewelry