ΕΡΕΥΝΑ

Ο Ιησούς Χριστός της “Σκοπιάς”

 

 

 

τῆς κ. Φωτεινῆς Περγιουδάκη, μέλους τοῦ Πν. Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Τό «Κυβερνῶν Σῶμα τῆς Σκοπιᾶς» δέν πιστεύει στήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἰσότητά Του μέ τόν Πατέρα καί μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Εἶναι μία πάγια θέση τῆς ἑταιρίας νά παραποιεῖ τά ἐδάφια τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί νά κηρύττει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἕνας τέλειος ἄνθρωπος, «τό πρῶτο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ» καί ὄχι Θεός, ἀλλά ἕνας μικρότερος θεός. Ἔτσι ὑποβιβάζει μέ διάφορους τρόπους τήν προσωπικότητα τοῦ Κυρίου μας. Ἄς δοῦμε μερικά παραδείγματα.

 

«Σκοπιά», Φεβρ. 2017, σελ. 9: «Ο Ιησούς αγαπούσε πραγματικά το όνομα του Ιεχωβά… Ακόμα και όταν ο Σατανάς υπέβαλε τον Ιησού σε βασανιστικό θάνατο εκείνος παρέμεινε απολύτως όσιος στον ουράνιο Πατέρα του. Παραμένοντας όσιος ο Ιησοῦς απέδειξε ὅτι ένας τέλειος άνθρωπος μπορούσε να εκδηλώσει τέλεια υπακοή στους δίκαιους κανόνες του Θεού».

Ἀλλά, ὁ Ἰησοῦς ἀγαποῦσε τόν Πατέρα Του ὡς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τό ὄνομα Ἰεχωβᾶ. Ἑξάλλου ἡ «Σκοπιά», 15/3/13 σελ. 28γράφει: «Είναι αλήθεια ότι η ακριβής προφορά του δεν μπορεί να εξακριβωθεί αλλά το όνομα έχει επιβιώσει». Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν χρησιμοποίησε ποτέ τό ὄνομα Ἰεχωβά. Ἀκόμη καί ἐπάνω στόν Σταυρό, πού εἶχε τήν εὐκαιρία νά φανερώσει τό ὄνομά Του, ἀνεφώνησε «Ηλί-Ηλί» καί ὄχι Ἰεχωβά. Δηλαδή, δέν ἔκανε ὑπακοή στόν οὐράνιο Πατέρα του; Ἄν ὅμως ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς τέλειος ἄνθρωπος, ὅπως κηρύττει ἡ «Σκοπιά», δέν ὑπάκουσε στούς κανόνες τοῦ Θεοῦ ἀκόμη καί στήν θυσία Του θά ὑπῆρχε σωτηρία γιά τήν ἀνθρωπότητα;

«Σκοπιά», Φεβρ. 2017, σελ. 22: Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ κατηύθυνε τόν Ἰησοῦ: «Από την αρχή της διακονίας του ο Ιησούς άφηνε τις γραφές να τον καθοδηγούν (Ματθ. 4:4) Μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη η υπακοή του στον Λόγο του Θεού ώστε ο ίδιος ήταν διατεθειμένος να πεθάνει πάνω σε ξύλο βασανισμού. Ακόμα και τα τελευταία του λόγια προτού πεθάνει περιλαμβάνουν παραθέσεις από Μεσιανικές προφητείες (Ματθ. 27:46, Λουκ. 23:40)… Ο Ιησούς αγαπούσε τον Λόγο τοῦ Θεοῦ, και λαχταρούσε να τον μοιράζεται με άλλους».

Ἄλλη μιά ὑποτίμηση ἀπό τίς πολλές στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς, λέει ἡ «Σκοπιά», διάβαζε τίς Γραφές καί καθοδηγοῦνταν ἀπό αὐτές στίς πράξεις του καί στή διδασκαλία του. Εἶναι φανερό ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς «Σκοπιᾶς» ἀπέχει οὐσιαστικά ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Ὁ Χριστός, κατ᾽ αὐτούς, δέν εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά «αγαπά τον Λόγο του Θεού». Ἀλλά ἕνας εἶναι ὁ Λόγος, ὁ Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ὀ Ἰησοῦς διάβαζε στή συναγωγή ἐδάφια ἀπό τήν Γραφή πού ἀφοροῦσαν  προφητεῖες γιά τό πρόσωπό Του γιά νά δείξει ὅτι εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας ἐκεῖνος πού τούς μιλοῦσε καί ὅτι οἱ προφητεῖες ἐπαληθεύθηκαν στό πρόσωπό Του. Ὁ ἴδιος εἶπε: «Οἱ προφῆται καί ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν» (Ματθ. ια’ 13, Λουκ. ιστ’ 16). Δέν ἀναφερόμαστε ἐδῶ στό ἄλλο θέμα, στό ὁποῖο ἀναφέρεται ἡ «Σκοπιά». Δηλαδή ὅτι ὁ Χριστός σταυρώθηκε πάνω σέ ξύλο βασανισμοῦ καί ὄχι σέ σταυρό. Σέ αὐτό ἔχουμε ἀναφερθεῖ σέ ἄλλο ἄρθρο.

«Σκοπιά» Φεβρ. 2017, σελ. 10: «Τί θα πούμε για τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που πέθαναν χωρίς να έχουν ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσουν και να υπηρετήσουν τον Ιεχωβά;…Ο στοργικός ουράνιος Πατέρας μας θα τους επαναφέρει στη ζωή… Ως η Πηγή της ζωής γίνεται Πατέρας κάθε αναστημένου (Ψαλμ. 36:9)… Ο Ιεχωβά έχει παραχωρήσει στον Ιησού σημαντική συμμετοχή στην ανάσταση των νεκρών (Ιωάν. 6:40,44). Στον Παράδεισο ο Ιησούς θα εκπληρώσει τον ρόλο του ως «η ανάσταση και η ζωή» (Ιωάν. 11:25).

Ἡ «Σκοπιά» γράφει ἐδῶ ὅτι ὁ Ἰεχωβά θά ἀναστήσει καί θά γίνει Πατέρας τῶν ἀναστημένων. Ὅμως δέν μᾶς λέει ποιός θά εἶναι ὁ πραγματικός ρόλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Ὅταν ὁ Κύριος ἔλεγε: «Ἐγώ εἰμί ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή» ἦταν μία τρανή ἀπόδειξη τῆς θεότητάς Του. Ἡ δήλωσή Του ὅτι «οἱ νεκροί ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί οἱ ἀκούσαντες ζήσονται» (Ἰωάν. ε’ 25), δηλώνει ὅτι Ἐκεῖνος, ὅπως καί ὁ Πατέρας, ἔχει τήν ἐξουσία νά ἀναστήσει, νά κρίνει καί νά ζωοποιήσει τούς νεκρούς, καί ἀλλοῦ λέει: «Ὁ Πατήρ κρίνει οὐδένα, ἀλλά τήν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ Υἱῷ ἵνα πάντες τιμῶσι τόν Υἱόν καθώς τιμῶσιν τόν Πατέρα» (Ἰωάν. ε’ 22-23). Ἑπομένως, γίνεται ἄλλη μιά φορά φανερό ὅτι οἱ χριστομάχοι, ὅπως κάνουν συνήθως, ἀποκόπτουν ἐδάφια σύμφωνα με τίς προκατασκευα­σμέ­νες κακοδιδασκαλίες τους ἤ διαστρεβλώνουν τήν ἔννοιά τους καί δίνουν δική τους ἐξήγηση, ὥστε νά παρουσιάσουν τόν Χριστό ὅπως αὐτοί θέλουν καί ὄχι ὅπως πραγματικά εἶναι μέσα στά Εὐαγγελικά κείμενα. Ὅποιος πιστεύει στόν Υἱό, λέει ὁ Κύριος «ἀναστήσω ἐγώ αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» (Ἰωάν. στ’ 40).

Ξέρει ἡ «Σκοπιά» ὅτι οἱ ὀπαδοί δέν θά ζητήσουν ἐξηγήσεις, γιατί δέν ἐπιτρέπεται νά ἀμφισβητήσουν τόν «ἀγω­γό τοῦ Θεοῦ». Σέ κάποια ἄλλη «Σκοπιά» θά φροντίσει νά ἀπαντή­σει στά ἐρωτήματά τους, ὅπως τή συμφέρει.

Σκοπίμως ὑποτιμᾶ ἡ «Σκοπιά» τόν Κύριο καί Θεό μας, ὑπο­στηρίζοντας ὅτι εἶναι μόνο ἕνας «τέλειος ἄνθρωπος» καί ὄχι Θεός, γιατί ἔτσι μόνο ἐξομοιώνονται οἱ «χρισμένοι», οἱ «μελλοντικοί συμβασιλεῖς», μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς τέλειοι ἄνθρωποι.

Ὅσα γράφουμε ἐδῶ δέν ἔχουν σκοπό νά μειώσουν κανένα πλανεμένο ἀδελφό μας. Προβάλλουμε τήν πραγματική καί γνήσια διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς γιά ἐνημέρωση τόσο τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας, ὅσο καί τῶν εὑρισκομένων σέ πλάνη. Ἀπό κεῖ καί πέρα εὐχόμαστε ὀ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός πού εἶναι «ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ἀνάστασις καί ἡ Ζωή» (Ἰωάν. ια’ 25) νά φωτίζει κάθε καλοπροαίρετη καρδιά.

 

Περιοδικό «διάλογος» τεύχος 89

Πηγή: impantokratoros

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση