ΕΡΕΥΝΑ

Η Αγία Γραφή και οι δήθεν «ερμηνευτές» της

Η Αγία Γραφή δεν απευθύνεται σε άτομα που είναι διασκορπισμένα, αλλά στους χριστιανούς που συγκρο­τούν το ένα Σώμα τού Χριστού.

 

 

 

Η Αγία Γραφή δεν απευθύνεται σε άτομα που είναι διασκορπισμένα, αλλά στους χριστιανούς που συγκρο­τούν το ένα Σώμα τού Χριστού. Μέσα στο ένα Σώμα υ­πάρχουν διάφορες διακονίες και μία από αυτές είναι η διακονία των ποιμένων της Εκκλησίας που ετάχθησαν από το Άγιο Πνεύμα (Πράξ. κ’ 28).

Αυτοί αγρυπνούν για την καθαρότητα της διδασκαλίας και ερμηνεύουν αυθεν­τικά το λόγο του Θεού. Δεν είναι αυτό δική τους ερμη­νεία, αλλά αποτέλεσμα της καθοδήγησης του Άγιου Πνεύματος που καθοδηγεί την Εκκλησία (Ιω. ιστ’ 13, ιδ’ 26).

Γι’ αυτό η Εκκλησία είναι «στύλος και εδραίωμα της αληθείας» (Α’ Τιμ. γ’ 15).

Μέσα στην Εκκλησία η αγία Γραφή παραμένει αιώ­νιος λόγος του Θεού, που αναγεννά και σώζει. Όμως μα­κριά από την Εκκλησία καταντά ξηρό γράμμα που στε­ρείται ζωής. Δεν είναι λόγος ανθρώπινος αλλά λόγος Θεού, γιατί στις καρδιές των συγγραφέων μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Για να κατανοηθεί ορθά πρέπει να ε­νεργήσει και πάλι το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές των αν­θρώπων. Ο απόστολος Παύλος υπογραμμίζει: «εμείς ό­μως έχουμε νουν Χριστού» (Α’ Κορ. θ’ 16).

Ο Ίδιος απόστολος γράφει στους χριστιανούς της Ε­φέσου ότι προσεύχεται γονατιστός στον Θεό

«να σάς δώσει κατά τον πλούτο της δόξης Του, να ενισχυθήτε με δύναμη δια του Πνεύματός Του στον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστης στις καρ­διές σας, να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγά­πη, για να μπορέσετε να καταλάβετε μαζί με όλους τους αγίους ποίο είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, που υπερ­βαίνει τη γνώση, για να καταστήτε πλήρεις με όλη την πληρότητα του Θεού. Σε Εκείνον δε που μπορεί να κάμει πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή σκεπτόμαστε, σύμ­φωνα με τη δύναμη που ενεργείται μέσα μας, σε Αυτόν ας είναι η δόξα ‘εν τη Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού εις πά­σας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων’» (Εφεσ. γ’ 14-21).

Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ξεκομμένα από «πάντας τους αγίους» δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει την αλήθεια που σώζει. Για να γνωρίσει ο άνθρωπος όλα όσα μας εχάρισε ε Θεός, πρέπει να λάβει το Πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό, να μη μείνει με το «πνεύμα του κόσμου» (Α’ Κορ. β’ 11-12)· μόνο το Άγιο Πνεύμα διδάσκει και ερμη­νεύει ορθά τους λόγους και τις πράξεις του Χριστού (Ιω. ιδ’ 26).

 Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ο καθένας ερμηνεύει την α­γία Γραφή με το δικό του τρόπο και τα συμπεράσματά του δεν συμφωνούν με τα συμπεράσματα του άλλου, ούτε με το ορθό νόημα της Γραφής που κηρύττεται από την Εκκλησία (Α’ Τιμ. γ’ 15).

Το σφάλμα των ανθρώπων αυτών δεν είναι το ότι μελετούν τη Γραφή, αλλά το ότι τη χωρίζουν από τη ζωή της Εκκλησίας. Αποτέλεσμα εί­ναι η δημιουργία των διαφόρων αιρέσεων που συνεχώς αυξάνονται, αφού αυξάνονται και οι αυτονομημένοι «ερμηνευτές» της Γραφής.

Η αγία Γραφή γράφτηκε ασφαλώς για τους ανθρώ­πους όχι για αγγέλους. Όμως δεν γράφτηκε για επί μέ­ρους άτομα ανεξάρτητα από την κοινωνία τους με το όλο Σώμα. Αν κανείς δεν είναι σταθερά θεμελιωμένος στην Εκκλησία, είναι δηλαδή αστήρικτος πνευματικά, είναι επικίνδυνο να θελήσει να ερμηνεύσει μόνος του την αγία Γραφή. Ο απόστολος Πέτρος επισημαίνει αυτό τον κίν­δυνο λέγοντας πως στις επιστολές τού αποστόλου Παύ­λου και στα λοιπά βιβλία της αγίας Γραφής

«υπάρχουν μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι διαστρεβλώνουν, όπως και τις λοιπές Γραφές ‘προς Ιδίαν αυτών απώλειαν’. Σεις λοιπόν αγαπητοί, επειδή τα γνω­ρίζετε αυτά εκ των προτέρων, προφυλαχθείτε, για να μην παρασυρθήτε από την πλάνη ανόμων ανθρώπων και ‘εκπέσητε εκ τού ιδίου στηριγμού’» (Β’ Πέτρ. γ’ 16-17).

Ερμηνευτής λοιπόν της αγίας Γραφής δεν είναι ο κα­θένας άνθρωπος, αλλά η Εκκλησία του Χριστού (Α’ Τιμ. 7′ 15).

+ π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΡ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΡ.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ

 

You cannot copy content of this page